ستار به نام تسکینعلی رضا گفته :

دوم
بد نبود ، ولی خوب هم نبود

محمدرضا گفته :

سوم
خوبه

0181 گفته :

چهارم

علی گفته :

ستار چرت هم بخونه قشنگه .. چون هم صداش عالیه و هم استاد و پر از احساس

ارسال دیدگاه جدید