فرشاد قائمی به نام دلهرهMehrad Hidden گفته :

مهراد هیدن اولــــــــــــــــــــــه

آرتین گفته :

خوب نبود . اه ااااااااااه

گوش به فنا گفته :

آفرین آفرین ولی خوب نبود

نیماااااا گفته :

۳دات جالبه

کلونگ گفته :

شما بهتره بری به گریه کردنت برسی

ارسال دیدگاه جدید