سیاوش Enemy به نام عاشقونهسجاد گفته :

تو رو جون مادرت هدفت از گذاشتن همچى اسمى چیه؟!؟!

ارسال دیدگاه جدید