فرهاد جواهرکلام به نام عمران طاهری به نام غربت بابافرهاد جواهرکلام به نام عمران طاهری به نام غربت باباارسال دیدگاه جدید