گروه خودکار آبی و بابک تیغه به نام کاش بشهارسال دیدگاه جدید