فول آلبوم ولیناشناس گفته :

هیوا هستم خیلی سایت جالبیه عضوشدنش سخته من بلدنیستم چراانقدرپیچیدست

علی گفته :

شششششششششششششششششششششششششششششش

ارسال دیدگاه جدید