ایلیاس یالچینتاش و فرزاد فرزین – ماسکارسال دیدگاه جدید